مجتمع آزمایشگاهی پارس با هدف انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی در زمینه های خاک، آب، گیاه و انواع کودهای شیمیایی و آلی و مواد هیومیکی و محلول های غذایی و نیز آلاینده های محیط زیست و همچنین انجام پژوهش های کاربردی در زمینه خاک، آب و آلاینده های محیط زیست با مجوز وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۵ در شهر کرج تاسیس گردید.

محیط آزمایشگاه