آزمایشات آلاینده های محیط زیست

تشخیص، تعیین میزان یا غلظت آلاینده ها و کنترل و مدیریت آنها مستلزم اندازه گیری پارامترهای متعددی در پسابها و پسماندهای مختلف می باشد. بخشی از این پارامترها به شرح زیر در این آزمایشگاه اندازه گیری می شود:

۱- اندازه گیری نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، کلراید، سولفات، بی کربنات، کربنات، نیترات، نیتریت و … در پسابها و پسماندها.

۲- اندازه گیری غلظت عناصر سنگین شامل سرب، کادمیوم، نیکل، کروم، کبالت، مس، آهن، روی، منگنز، قلع و … در پسابها و پسماندها.

۳- اندازه گیری غلظت سلنیوم، سیلیسیوم، آلومنیوم، آرسنیک، جیوه و … در پسابها و پسماندها.

۴- اندازه گیری کربن آلی و ماده آلی در پسابها و پسماندها.

۵- اندازه گیری EC، pH یا TDS در پسابها و پسماندها.

۶- اندازه گیری غلظت اکسیژن محلول در پسابها.

۷- سنجش کدورت در پسابها.