آزمایشات اسید هیومیک و فولویک

مصرف کودهای هیومیکی در کشور در حال افزایش است.این کودها که هم از خارج وارد میگرددد و هم در داخل کشور تولید میگردد، به صورت جامد و مایع با نسبت های متنوع از اسید هیومیک و اسید فولویک عرضه می گردد. آنالیز صحیح و دقیق این کودها با پیچیدگی هایی همراه است.

این آزمایشگاه به عنوان اولین آنالیزکننده این ک.دها در کشور قادر به تجزیه پیچیده ترین کودهای هیومیکی می باشد.

در حال حاضر آنالیزهای زیر روی این کودها انجام می گیرد:

  • تعیین درصد کربن آلی در کودهای جامد و مایع هیومیکی
  • تعیین درصد اسید هیومیک خالص( Ashless  humic acid) در کودهای هیومیکی جامد و مایع
  • تعیین درصد اسید فولویک خالص( Ashless  fulvic acid) در کودهای هیومیکی جامد و مایع
  • تعیین انواع گروههای عاملی در اسید هیومیک و اسید فولویک
  • تعیین درصد هیومین در کودهای هیومیکی
  • تعیین درصد ماده آلی در کودهای هیومیکی جامد و مایع
  • تعیین درصد ازت، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس، روی و بور در کودهای هیومیکی