آزمایشات فیزیکی و شیمیایی خاک

انجام تجزیه های شیمیایی و فیزیکی خاک به منظور تعیین وضعیت حاصلخیزی خاک و قابلیت کشت آن برای گیاهان مختلف و ارتقاء حاصلخیزی آن با انجام توصیه های کودی و سایر توصیه های لازم برای بهبود پارامترهای قابل اصلاح خاک با هدف بهره وری علمی از خاک.

این آنالیزها به شرح زیر می باشد:

 • تعیین میزان پتاسیم قابل استفاده خاک.
 • تعیین میزان فسفر قابل استفاده خاک.
 • تعیین میزان آهن، منگنز، روی و مس قابل استفاده خاک.
 • تعیین قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره اشباع خاک(ECe) و در سایر نسبت های آب به خاک.
 • تعیین pH در عصاره اشباع خاک و در سایر نسبت های خاک به آب.
 • تعیین درصد ماده آلی خاک یا درصد کربن آلی خاک.
 • تعیین درصد کربنات کلسیم معادل خاک یا TNV%
 • تعیین درصد نیتروژن کل خاک و فرمهای مختلف نیتروژن شامل نیتروژن آمونیومی و نیتروژن نیتراتی و نیتروژن آلی خاک.
 • تعیین غلظت کلسیم، منیزیم و سدیم در عصاره اشباع خاک و سایر نسبت های آب به خاک.
 • تعیین درصد گچ در خاک.
 • تعیین غلظت آنیونهای کربنات، بی کربنات، کلراید، سولفات، نیترات و نیتریت در عصاره اشباع خاک و سایر نسبت های آب به خاک.
 • تعیین نسبت جذب سدیم یا SAR خاک.
 • تعیین درصد سدیم تبادلی یا ESP خاک .
 • تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی یا CEC خاک.
 • تعیین غلظت کل عناصر مختلف در خاک شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم، آهن، روی، مس، منگنز، سیلیسیم،آلومینیوم ، بور، نیکل، سرب، کادمیوم، کبالت، آرسنیک و سلنیوم و …
 • تجزیه اندازه ای ذرات (Particle size analysis) شامل درصد شن، سیلت و رس خاک و تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری و پیپت.
 • تعیین درصد رطوبت اشباع خاک(SP) و رطوبت حجمی خاک و تخلخل خاک.
 • تعیین جرم مخصوص توده خاک (جرم مخصوص ظاهری) و جرم مخصوص ذرات خاک(جرم مخصوص حقیقی خاک) 
 • انجام سایر اندازه گیری ها براساس نیاز متقاضی