مجتمع آزمایشگاهی پارس با هدف انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی در زمینه های خاک، آب، گیاه و انواع کودهای شیمیایی و آلی و مواد هیومیکی و محلول های غذایی و نیز آلاینده های محیط زیست و همچنین انجام پژوهش های کاربردی در زمینه خاک، آب و آلاینده های محیط زیست با مجوز وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۵ در شهر کرج تاسیس گردید.

این مجتمع با بهره گیری از کارشناسان متخصص و براساس معتبرترین روشهای استاندارد، دقیق ترین و صحیح ترین نتایج را در اختیار طیف وسیعی از متقاضیان در بخش های کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست،کارخانجات تولید کودهای شیمیایی و آلی و بخش خدمات قرار می دهد.

این آزمایشگاه زیر نظر آقای دکتر حسن توفیقی اداره می گردد. ایشان لیسانس خود را در رشته خاکشناسی از دانشگاه شیراز و فوق لیسانس و دکترای خود را در همین رشته از دانشگاه کالیفرنیا-دیویس آمریکا در سال ۱۳۵۹ اخذ و به مدت متجاوز از ۳۰ سال استاد دانشگاه تهران در رشته شیمی خاک بوده است.

هدف اصلی از تاسیس این آزمایشگاه ارائه نتایج صحیح (Accurate) و دقیق (Precise) به معنای علمی آن می باشد که این هدف با تلفیقی از دانش تئوریک، تخصص و مهارت های عملی بر مبنای استفاده از روشهای استاندارد و نظارت مستمر تحقق یافته است.این آزمایشگاه در حال حاضر، آزمایشگاه همکار موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی می باشد.