محلول های غذایی

آگاهی از ترکیب محلول های غذایی و تغییرات آنها در طی دوره رشد گیاه از ضروریات مدیریت تغذیه گیاهی در گلخانه های هیدروپونیک می باشد. 

در حال حاضر آنالیزهای زیر در این آزمایشگاه انجام می گیرد: 

 • تعیین EC و pH محلول های غذایی
 • تعیین غلظت آمونیوم و نیترات در محلول های غذایی
 • تعیین ازت کل در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت فسفر در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، مس، روی و بور در محلول های غذایی
 • تعییین غلظت پتاسیم در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت کربنات و بی کربنات در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت کلراید در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت سولفات در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت سدیم در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت مولیبدن در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت سیلیسیم در محلول های غذایی
 • تعیین غلظت نیتریت در محلول های غذایی
 • سایر موارد