آزمایشات کود آلی

در ایران بخش وسعی از خاک های کشور دچار کمبود ماده آلی بوده و این وضع روز بروز تشدید می گردد. با توجه به اهمیت ماده آلی در بهبود شرایط فیزیکی و حاصلخیزی خاک، نقش و اهمیت کودهای دامی و کمپوست ها برای افزایش درصد کربن آلی خاک روز بروز بیشتر می گردد. برای تعیین ارزش اقتصادی کودهای آلی و مصرف بهینه آنها، آگاهی از درصد ماده آلی و عناصر غذایی آنها و نیز سایر پارامترهای مفید یا مضر و آلاینده های شیمیایی احتمالی در آنها، تجزیه شیمیایی و فیزیکی این کودها ضروری است. در این رابطه آزمایشهای زیر در این آزمایشگاه انجام می گیرد.

۱- اندازه گیری درصد کربن آلی و یا ماده آلی در کودهای جامد و یا مایع آلی.

۲- اندازه گیری درصد رطوبت و یا ماده خشک.

۳- اندازه گیری نیتروژن کل(شامل آلی و معدنی) در کودهای جامد یا مایع آلی.

۴- اندازه گیری نیتروژن کل (شامل آلی و معدنی) در کودهای جامد یا مایع آلی.

۵- اندازه گیری نیتروژن معدنی شامل نیتروژن آمونیومی و نیتراتی یا نیتروژن سریعا قابل استفاده.

۶- اندازه گیری فسفر کل و محلول.

۷- اندازه گیری پتاسیم کل و محلول.

۸- اندازه گیری کلسیم و منیزیم کل و محلول.

۹- اندازه گیری سدیم کل و محلول.

۱۰- اندازه گیری کلراید، سولفات، کربنات و بی کربنات، نیترات و نیتریت.

۱۱- اندازه گیری آهن، منگنز، مس، روی و بور.

۱۲- اندازه گیری عناصر سنگین.

۱۳- اندازه گیری pH و EC در کودهای آلی جامد و مایع.

۱۴- اندازه گیری ظرفیت نگهداری آب (WHC) در کودهای آلی جامد.

۱۵- اندازه گیری CEC یا ظرفیت تبادل کاتیونی در کودهای جامد آلی.