آزمایشات کود معدنی

یکی از عوامل مهم تولید در کشاورزی کودهای شیمیایی می باشد که به صورت طیف وسیعی از کودهای جامد و مایع عرضه می گردد. آنالیز صحیح و دقیق عناصر ماکرو، میکرو و سایر اجزاء متشکله آنها برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اهمیت اساسی دارد.در حال حاضر آنالیزهای زیر در این آزمایشگاه انجام می گیرد:

۱-کودهای نیتروژنی

 • تعیین درصد نیتروژن کل و محلول در انواع کودهای شیمیایی جامد و مایع
 • تعیین درصد نیتروژن آمونیومی و نیتراتی در کودهای جامد و مایع
 • تعیین درصد اوره در کود اوره و خلوص آن
 • اندازه گیری بیوره در کود اوره
 • تعیین درصد اوره در کودهای با پوشش گوگردی(SCU)
 • اندازه گیری سرعت انحلال (DR ) یا سرعت رهاسازی ۱ روزه (۱DDR)   و ۷ روزه (۷DDR) در کودهای کندرها
 • اندازه گیری اسید آزاد در کودهای نیتروژنی

۲-کودهای فسفر

 • تعیین درصد فسفر کل و محلول در انواع کودهای جامد و مایع
 • تعیین درصد فسفر محلول در سیترات و غیر محلول در آب
 • تعیین درصد فسفر قابل استفاده در کودهای فسفر
 • تعیین درصد فسفیت در کودهای جامد و مایع
 • تعیین درصد فسفر در کودهای اوره فسفات
 • تعیین خلوص اسید فسفوریک (H3PO4)
  و اسید فسفروس (H3Po3) در کودها
 • تعیین اسید فسفوریک آزاد در کودها

۳- کودهای پتاسیم

 • تعیین درصد پتاسیم محلول و کل در کودهای جامدو مایع

۴- کودهای کلسیم

 • تعیین درصد کلسیم در کودهای جامد و مایع

۵- کودهای منیزیم

 • تعیین درصد منیزیم در کودهای جامد و مایع

۶- کودهای گوگرددار

 • اندازه گیری درصد گوگرد عنصری (S) در مواد معدنی
 • تعیین درصد گوگرد در انواع کودهای جامد
 • اندازه گیری درصد گوگرد در کود اوره با پوشش گوگردی(SCU)
 • اندازه گیری گوگرد کل(سولفات، سولفیت، تیوسولفیت و سولفید) در کودهای مایع
 • اندازه گیری درصد سولفات در انواع کودهای جامد و مایع

۷- کودهای آهن

 • اندازه گیری درصد آهن در انواع کودهای جامد و مایع
 • اندازه گیری درصد آهن کلاته شده با EDTA
 • اندازه گیری درصد آهن کلاته شده با EDDHA
 • تعیین پایداری کودهای کلاته آهن

۸- کودهای روی

 • تعیین درصد روی در انواع کودهای جامد و مایع
 • اندازه گیری درصد روی کلاته شده در کودهای روی
 • تعیین درصد EDTA در کود Zn-EDTA

9- کودهای مس

 • تعیین درصد مس در انواع کودهای جامد و مایع
 • اندازه گیری درصد مس کلاته شده در کودهای مس

۱۰- کودهای منگنز

 • تعیین درصد منگنز در انواع کودهای جامد و مایع
 • اندازه گیری درصد منگنز کلاته شده در کودهای منگنز

۱۱- عناصر کم مقدار (Trace) در کودهای جامد و مایع ساده و مرکب

 • تعیین غلظت آهن، منگنز، مس، روی، بور و مولبیدن در کودهای ساده و مرکب

۱۲-بور

 • تعیین درصد بور محلول در آب و بور محلول در اسید
 • تعیین درصد بور کل در کود های جامد و مایع
 • تعیین خلوص اسید بوریک

۱۳-کود های مولیبدن

 • تعیین درصد یا غلطت مولیبدن در کود های جامد و مایع  

۱۴-کود های سیلیسیم 

 • تعیین درصد سیلیسیم در کود های سیلسیمی
 • تعیین میزان سیلیسیم  قابل استفاده در کود های سیلیسیمی جامد

۱۵- تعیین غلظت عناصر مختلف در کودهای جامد و مایع

 • تعیین درصد یا غلظت کلراید در انواع کود های جامد و مایع
 • تعیین درصد سدیم در انواع کود های جامد و مایع
 • تعیین غلظت آرسنیک در کود های جامد و مایع
 • تعیین غلظت جیوه در کود های جامد و مایع
 • تعیین غلظت یا عناصر سنگین شامل  کادمیوم، سرب، کروم، کبالت، نیکل و…..در کود های جامد و مایع

۱۶-سایر پارامتر های کود

 • تعیین EC و pH کود ها
 • تعیین توزیع اندازه ذرات کود
 • تعیین رطوبت کود های جامد