آزمایشات شیمیایی آب

انجام کلیه آزمایشات شیمیایی آب و اندازه گیری پارامترهای ضروری برای ارزیابی کیفیت آب  آبیاری برای مصارف مختلف از جمله طراحی سیستم های مختلف آبیاری.

۱- تعیین غلظت کاتیونها و آنیونهای مختلف در آب شامل:

 • کلسیم
 • منیزیم
 • سدیم
 • پتاسیم
 • آهن
 • منگنز
 • مس
 • روی
 • کلراید
 • سولفات
 • کربنات
 • بی کربنات
 • نیترات
 • نیتریت
 • بور

۲- غلظت عناصر سنگین درآب شامل:

 • کادمیوم
 • سرب
 • کروم
 • کبالت
 • نیکل
 • آرسنیک و ….

۳- پارامترهای مختلف درآب شامل:

 • قابلیت هدایت الکتریکی(EC) و مجموع جامدات محلول (TDS).
 • pH آب
 • تعیین سختی آب(Total Hardness)
 • تعیین Sodium Adsorption Ratio) SAR).
 • تعیین درصد سدیم محلول(SSP).
 • تعیین کربنات سدیم باقیمانده(RSC).
 • تعیین Mghaz
 • کدورت سنجی و تعیین غلظت جامدات معلق در آب.
 • تعیین Langlier Index
 • تعیین Clogging Potential آب یا پتانسیل آب برای ایجاد گرفتگی در قطره چکانها در سیستم های آبیاری تحت فشار.
 • ارزیابی کیفیت آب برای مصارف مختلف آبیاری، پرورش آبزیان و طیور و نیز مصرف در دامداریها براساس سیستم FAO و برای آبیاری در سیستم USDA.
 • انجام سایر آنالیزهای آب براساس نیاز متقاضی.